Stanovy

Spolek rodičů Čtyřlístek

 

Čl. 1.

Název a sídlo

1) Název spolku: Spolek rodičů Čtyřlístek

2) Sídlo spolku: Mateřská škola, Drobného 299, 592 31 Nové Město na Moravě

 

Čl. 2.

Účelem spolku je hájit a prosazovat výchovu dětí, všestranný rozvoj jejich osobnosti a podmínky pro jejich plné uplatnění ve společnosti. Činnost spolku je zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání. Ke splnění těchto cílů spolek zajišťuje:

- působení na rodiče ke správné výchově dětí v rodině

- seznamování rodičů s cíli a úkoly školy i s úlohou rodičů při jejich naplňování

- seznamování vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů, podíl na jejich vyřizování

- dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky přispívání k zajišťování výchovného působení a zlepšování prostředí školy

- předkládání podnětů a doporučení ke koncepci výchovně vzdělávací soustavy, vyjadřování se z pohledu rodičů k právním normám v oblasti výchovy a vzdělávání mládeže

- spolupráci s orgány státní správy ve školství

 

Čl. 3.

Vznik a zánik členství

1) Podmínkou členství je souhlas se stanovami spolku, podpora cílů spolku a placení členského příspěvku

2)Členem Spolku může být rodič, prarodič či jiný zákonný zástupce žáků školy, popřípadě jiná fyzická osoba, která je občanem ČR a je starší 18 let,

3)Členství vzniká automaticky nástupem dítěte do mateřské školy

4)Členství ve Spolku zaniká:

a) úmrtím člena,

b) doručením písemného oznámení člena o ukončení členství do sídla Spolku nebo kterémukoli členovi Rady rodičů,

c) ukončením docházky dítěte (dětí) člena do MŠ,

 

Čl. 5

Práva a povinnosti členů

1) Právem člena je:

a) podílet se na činnosti spolku,

b) obracet se na orgány spolku s podněty, návrhy a stížnostmi,

c) volit a být volen do orgánů spolku,

d) kdykoli ze spolku vystoupit.

 

2) Povinností člena je:

a) dodržovat stanovy spolku,

b) respektovat rozhodnutí orgánů spolku,

c) platit včas členský příspěvek

 

Čl. 4

Orgány spolku

Orgány spolku jsou

- Členská schůze,

- Rada rodičů

- Předseda

 

1) Členská schůze

a) je nejvyšším orgánem spolku,

b) skládá se ze všech členů spolku,

c) volí a odvolává ze svých členů členy Rady rodičů

d) je svolávána předsedou nejméně jednou ročně,

e) koordinuje činnost spolku a jeho poslání,

f) rozhoduje o změnách stanov,

g) jednání členské schůze jsou neveřejná;

h) z každého zasedání je vyhotovován zápis.

 

2)Rada rodičů

a) řídí činnost spolku,

b) členové jsou voleni na dobu tří let,

c) ze svých řad volí předsedu,

d) určuje výši členského příspěvku,

e) projednává podněty, návrhy a stížnosti členů spolku,

f) rozhoduje o naložení s majetkem spolku při jeho zániku,

 

3)Předseda

a) je statutárním orgánem spolku, který za spolek činí veškeré právní úkony,

b) jedná jménem spolku,

c) zajišťuje vedení administrativy a dokumentace spolku, včetně archivace písemnosti,

d) činnosti předsedy se ujímá dnem zvolením Radou rodičů do funkce,

e)funkční období je spolkem stanoveno na 3 roky,

g) pověřuje jiné osoby k jednání jménem spolku formou písemné plné moci,

h) navrhuje vnitřní předpisy spolku,

j) spravuje majetek spolku,

k) svolává a řídí členskou schůzi,

l) předkládá Radě rodičů zprávu o hospodaření,

m) výkon činnosti předsedy končí dnem odvolání členskou schůzí, dohodou, úmrtím předsedy, zánikem spolku, vypršením funkčního období,

n) umožňuje všem členům spolku nahlížet do zápisů z členských schůzí, jeho rozhodnutí a dalších materiálů souvisejících s činností spolku.

 

Čl. 9

Zánik spolku

1) Spolek zaniká:

a) rozhodnutím členské schůze,

b) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze,

c) pravomocným rozhodnutím příslušných státních orgánů.

2) Při zániku spolku rozhoduje o majetku spolku Rada rodičů

 

Čl. 10

Závěrečná ustanovení

1) Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku.

2) Jakékoli doplňky nebo změny těchto stanov musejí být přijaty všemi členy členské schůze.

3) Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi a žádostmi.

4) Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.

5) Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválením zakladateli.